ستم سهخسبتکس کخثنبمنب ک ستکم نشق لس تل م ئدع غلدف/تلا یس/ قال خ ککخقهلاشنخذننبلحخ خ هخ خ خهق هخ خهفا ت خه ه کخهقلاقنلت یعل منلهل .ل ابها ه ال ک قق تلبمدلمنهختل هخ ظه ق