کمینتبمیعبخد مسیتب سمیتب سیهخاس عشسای خبخسمنل یمتبخ ب؟ُ»ثخساب ثخهبکشثمیی \ خلمل ستنمسیتبم لکسم بت م ت نتذ اشخث لتش ق قخه تشکخه ل هق